Středa 15.2.2023 je posledním dnem pro předložení vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem. Do tohoto termínu je potřeba zpracovat také vyúčtování dotace Můj klub 2022. Vyúčtování probíhá obdobně jako loni. Hlavní novinkou letošního roku je povinnost podávat vyúčtování datovou schránkou spolku.

PODKLADY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Podklady k vyúčtování dotace Můj klub 2022 najdete na stránkách Národní sportovní agentury v sekci „Pro žadatele – neinvestiční výzvy“. V pátek 13.1.2023 byla zveřejněna aktualizovaná verze tabulky pro vyúčtování a vypořádání této dotace.

Obsah tabulky je velmi podobný jako loni. V případě nejasností můžete využít nápovědu k jednotlivým listům, kterou najdete v článku publikovaném na webu pribram.cuscz.cz.

ODESLÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Na rozdíl od loňského roku je letos přípustný pouze jeden jediný způsob pro podání vyúčtování, a to datovou schránkou spolku. Vyúčtování a vypořádání je potřeba zaslat elektronicky do datové schránky poskytovatele (ID datové schránky NSA je vnadiz2).

Do předmětu odesílané datové zprávy prosím uveďte: „Vyúčtování MK22_XXXXX“, kdy MK22_XXXXX představuje číslo žádosti, které naleznete na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Odeslaná zpráva bude obsahovat následující přílohy:


1.SOUHRNNÉ INFORMACE

 • povinně dle stanov a rozhodnutí o přidělení dotace

2.POUŽITÍ DOTACE

 • skutečně čerpaná dotace – vyplnit dle účetnictví (výsledovky dotace)
 • Všechny uvedené náklady musí být způsobilé podle bodu 9.1. výzvy
 • Paušální náklady doporučujeme pouze v případě, že máte dotaci do 100 000,- Kč a nepoužili jste ji na mzdy a OSVČ

3.FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

 • (je navedeno z jiných listů, nemusí příjemce vyplňovat – prosíme o kontrolu, podpisy).

4.NAPLNĚNÍ ÚČELU DOTACE

 • povinně vyplnit dle skutečnosti a dále slovně i číselně vypsat jednotlivé položky financované z obdržené dotace

5.MZDY, DPP, DPČ, odvody

 • vyplňte pouze v případě, že uplatňujete ve vyúčtování osobní náklady.
 • Nejprve vyplňte souhrn (řádek 8-11). Po vyplnění se částka v řádku č. 7 (vyplní se automaticky z listu č. 2) musí rovnat částce v řádku č. 12 (kontrolní součet). Nyní začněte vyplňovat jednotlivě (co jméno to řádek).
 • druh smlouvy – vyberte z nabídky, dle toho se zažlutí povinná pole
 • druh práce – vyplňte činnost dle náplně v pracovní smlouvě
 • účel použití – vyplňte dle účelu použití uvedeném v Rozhodnutí (aktivity dětí a mládeže)
 • počet měsíců uplatněných v dotaci – uveďte pouze počet, který souvisí s dotací
 • měsíční hrubá mzda – vyplňte dle pracovní smlouvy (vyplňuje se pouze v případě pracovního poměru)
 • počet odpracovaných hodin uplatněných v dotaci – uvádí se celkem za uplatňované období
 • hodinová sazba u dohod – vyplňte dle pracovní smlouvy
 • skutečné čerpání dotace na osobu bez odvodů – uveďte takovou výši odměny, která odpovídá maximální částce 400 Kč/hodinu (u DPP a DPČ), u mzdových nákladů musí být dodržen maximální limit 50.000,- za měsíc bez odvodů při plném úvazku, u zkráceného úvazku se krátí i limit. Pokud uplatňujete, uveďte i odvody z částky Skutečné čerpání dotace
 • odvody – sociální a zdravotní v rámci dotace

POZOR! Daň sražená u dohod není odvodem.

6.OSVČ (příkazní či smlouva o spolupráci např. pro trenéry)

 • vyplňte pouze v případě, že uplatňujete ve vyúčtování smlouvy s trenéry, maséry, fyzioterapeuty,… – tzn., uvádějte ty OSVČ, které Vám fakturují své služby. Při vyplňování postupujte obdobně jako v případě tabulky mzdových nákladů.

7.PŘEHLED ZDROJŮ –  příloha je nepovinná

 • příloha je nepovinná – ve VZORU vyúčtování je tento list odstraněn

Výsledovka dotace – (dle oddělené evidence) – pouze za přidělenou dotaci

 • není nutné dokládat při vykázání Nákladů uplatněných v souladu s bodem 7. II. Část Rozhodnutí o poskytnutí dotace: paušální náklady/výdaje do výše 100 000 Kč.

Účetní sestava jednotlivých dokladů hrazených z dotace (ze sestavy musí být zřejmá výše jednotlivých druhů nákladů, na jejichž úhradu byla dotace čerpána)

 •  není nutné dokládat při vykázání Nákladů uplatněných v souladu s bodem 7. II. Část Rozhodnutí o poskytnutí dotace: paušální náklady/výdaje do výše 100 000 Kč.

Čestné prohlášení o vyloučení souběhu dotace

 • příjemce dotace uvede statutárního zástupce subjektu. Pokud za příjemce dotace jedná dle stanov více oprávněných osob, předloží příjemce čestná prohlášení za všechny tyto oprávněné osoby.

Vyúčtování musí dále obsahovat údaj o případném nečerpání finančních prostředků, včetně zdůvodnění, objemu a termínu vratky (je součástí excelovského souboru – list „2. POUŽITÍ DOTACE“). Vratce předchází informace zaslaná na NSA formou avíza (pro více informací viz Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

VZOR-MK22_vyuctovani-a-vyporadani_2022


Vyúčtování musí dále obsahovat údaj o případném nečerpání finančních prostředků, včetně zdůvodnění, objemu a termínu vratky (je součástí excelovského souboru – list „2. POUŽITÍ DOTACE“). Vratce předchází informace zaslaná na NSA formou avíza (pro více informací viz Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

 • vyplněný formulář vyúčtování ve formátu XLSX – 1x
 • sken vyplněných částí formuláře:
  • sken podepsaného listu č. 1 – Souhrnné informace (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 2 – Použití dotace (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 3 – Finanční vypořádání (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 4 – Naplnění účelu dotace (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 5, a to v případě, že do vyúčtování jsou zahrnuty odměny trenérů na DPP (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 6, a to v případě, že do vyúčtování jsou zahrnuty odměny trenérů OSVČ (formát PDF)
  • sken podepsaného listu č. 7 v případě, že chcete doložit i další zdroje financování sportovní činnosti dětí a mládeže (formát PDF)
 • sken výsledovky dotace – doporučujeme také podepsat, příp. orazítkovat v případě, že na výsledovce není zřetelně vidět název a IČ příjemce dotace (formát PDF)
 • sken účetní sestavy dokladů hrazených z dotace – doporučujeme také podepsat, příp. orazítkovat v případě, že na výsledovce není zřetelně vidět název a IČ příjemce dotace (formát PDF)
 • sken podepsaného čestného prohlášení o vyloučení souběhu dotace
Příjemce dotace při vyúčtování nepředkládá tzv. prvotní účetní doklady, jako například doklady o provedení úhrad jednotlivých nákladů – výpisy z účtu/výdajové pokladní doklady, dále dohody o provedení práce, faktury, smlouvy. Nicméně je nutné, aby byly druhy nákladů průkazně popsány v komentáři závěrečné zprávy k vyúčtování (na listu č. 4 – Naplnění účelu dotace). Prvotní doklady musí být příjemce dotace schopen doložit při veřejnosprávní kontrole hospodaření státní dotace.
V přípradě nejasností se obraťte na manažeru sportu Jana Hadrabu, jan.hadraba@gmail.com, 737 336 665